Vydané společností J-Rival, s.r.o., Štefánikova 4107/42, 695 01 Hodonín, IČ: 25507567, DIČ: CZ25507567

§ 1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ( dále jen "podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností J-Rival, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 629/4, 602 00 Brno, IČ: 25507567 (dále jen "dodavatel") a druhými stranami (dále jen "odběratel"). Veškeré obchodní vztahy, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách se řídí , právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje výrobků, zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

§ 2 Vymezení obchodního vztahu

Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a odběratel, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží, výrobků nebo služeb odběrateli. Obchodní vztah mezi smluvními stranami vzniká doručením vyplněné a podepsané objednávky dodavateli. Odběratelem se dle těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba mající způsobilost k uzavření smlouvy dle platného právního řádu České republiky. Dodavatel je povinen upozornit každého odběratele na existenci těchto podmínek a ke každé formulářové smlouvě (dále jen "objednávka") přiloží odkaz na tyto obchodní podmínky a je povinen po vyžádání je klientovi poskytnout k nahlédnutí a nebo je přiložit ke smlouvě. Tyto aktuální podmínky jsou zveřejněny v elektronické podobě na adrese www.naradilukovsky.cz. Odběratel svým podpisem, nebo odesláním formulářové smlouvy stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídil těmito podmínkami.

§ 3 Registrace v ekonomickém systému

Požadované informace do registrace obsahuje registrační formulář a nebo výpis O.R., popřípadě vydaná objednávka odběratele. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích odběratele, bude registrace bez upozornění smazána. Zaregistrováním odběratel souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č.101/2000 Sb. současně souhlasí, že se bude řídit těmito podmínkami. Požaduje-li odběratel zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si přeje zrušit registraci. Dodavatel si ponechá informace o realizovaných zakázkách. Dodavatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

§ 4 Přijetí objednávky

Objednání zboží, resp. služeb odběratelem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického systému. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, termín a místo dodání, způsob dopravy, obchodní jméno klienta, přesnou adresu jeho sídla, resp. místo podnikání, jméno osoby oprávněné jménem odběratele jednat, včetně telefonického a emailového spojení. IČ a DIČ v případě, že se jedná o podnikatelský subjekt. Objednávka s uvedením cen, dodacích a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem potvrzena. Potvrzení proběhne elektronickou poštou, faxem, písemnou formou (poštou) nebo případně telefonicky. Termín dodání běží od potvrzení objednávky a zaslání kompletních a správných podkladů. Není-li některá z těchto podmínek splněna, posunuje se termín dodání o čas prodlení. Dodavatel si vyhrazuje právo dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná smlouva. Podpisem, nebo odesláním objednávky odběratel vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

§ 5 Zrušení objednávky

Chce-li odběratel zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele. Při zrušení objednávky v době výroby je odběratel povinnen uhradit veškeré náklady spojené s dosavadním plněním objednávky a to až do okamžiku jejího zrušení a uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaného zboží. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku, nebo zahájení prací na zakázce až po její předání odběrateli. Požaduje-li odběratel zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, nebo zahájení prací, může odběratel objednávku zrušit a je povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 5% ceny objednaného zboží.

§ 6 Kvalita výrobků a služeb

Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané odběratelem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém. Odběratel prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží uvedeném v nabídce a s tímto popisem souhlasí. Požaduje-li odběratel nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku.

§ 7 Ceny výrobků a služeb

Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele. Jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky. Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s odběratelem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin.

§ 8 Platební podmínky

Odběratel provádí úhradu zboží a služeb v hotovosti,na základě zálohové faktury a nebo vydané řádné faktury. Při platbě předem nebo na základě zálohové faktury si odběratel může uplatnit slevu ve výši 3% z ceny díla. Při dlouhodobé spolupráci nebo dle rozhodnutí dodavatele může mít klient přiznánu bezhotovostní formu platby převodním příkazem se sjednanou lhůtou splatnosti. Standardní lhůta splatnosti je 21 dní.

U zakázek nad 100.000 Kč bez DPH, nebo dle uvážení dodavatele, kdy nebude prováděna 100% platba předem, je dodavatelem obvykle vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na stanovení výše zálohy dle okolností jednotlivých obchodních případů od 20 do 100% kupní ceny bez DPH. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

§ 9 Smluvní pokuty

Pokud odběratel nepřevezme výrobek či službu ve sjednaném termínu a sjednaném místě, byla smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý nedodržený termín převzetí. Pokud si odběratel i přes písemnou výzvu dodavatele nepřebere zboží ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a toto zboží zlikvidovat. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i náklady spojené s likvidací zboží či souvisejících s odstoupením od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení od smlouvy je platné třetím dnem po dni, kdy odběrateli došlo písemné odstoupení od smlouvy, podepsané dodavatelem. V případě, že na straně odběratele dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Jakékoliv ustanovení těchto podmínek o smluvní pokutě se nedotýká nároku dodavatele na náhradu škody a úroku z prodlení, které zůstávají nedotčeny.

§ 10 Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí. Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne dodavatel odběrateli přiměřenou slevu na výrobek s neodstranitel­nou vadou. Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně odběratele ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace odběratele.

§ 11 Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí. Dodavatel je povinen oznámit neprodleně odběrateli, došlo-li ke změnám vstupních cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu výrobku. Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat odběrateli, je dodavatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena odběratelem. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat odběratele a ten má právo na uplatnění slevy ve výši 0,1% ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k odběrateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

§ 12 Povinnosti odběratele

Odběratel je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky. Informace v bodech a), b) je odběratel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení odběratele. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne odběratel potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po odběrateli úhradu vzniklých nákladů. Odběratel je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. Odběratel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k dodavateli se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu. verze 1.1

§ 13 Předání výrobku a doprava

Po dokončení výroby bude odběratel vyzván dodavatelem, aby si převzal hotový výrobek, nebo bude sjednán termín převzetí. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, platí že odběratel je povinen převzít zboží či hotový výrobek v místě určeném pro příjem a výdej zakázek na adrese provozovny Štefánikova 42, 695 01 Hodonín. Pokud odběratel neuhradí kupní cenu ani ve lhůtě stanovené mu dodavatelem v písemné výzvě k úhradě. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je odběratel povinen před převzetím výrobku doplatit dopravné, bylo-li sjednáno, a zbytek kupní ceny včetně DPH. Výjimku tvoří pouze případy zvláštního platebního styku ve smyslu § 8 těchto podmínek. Vyžaduje-li odběratel zaslání zakázky prostřednictvím dopravce, je tento dopravce odpovědný za včasné a bezeškodné přepravení zakázky a dodavatel nenese za tento způsob přepravy žádnou odpovědnost. Cena je stanovena dle ceníku příslušného dopravce.

§ 14 Přechod vlastnictví

Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na odběratele až po předání výrobku odběrateli, nebo dopravci, a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH. Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví dodavatele až do splnění obou podmínek Pokud odběratel neuhradí kupní cenu ani ve lhůtě, stanovené mu dodavatelem v písemné výzvě k úhradě, má právo dodavatel od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věcí. Odběratel je povinen umožnit dodavateli jejich převzetí. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odstoupením od smlouvy tím není dotčena. Veškeré náklady a případnou škodu spojenou s následným uplatněním vlastnického práva dodavatele je povinen uhradit odběratel.

§ 15 Další ujednání

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z obchodních vztahů, vzniklých na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to případně ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Volba druhu řízení, zda jediným rozhodcem dle zásad spravedlnosti či jediným rozhodcem dle zásad spravedlnosti v Řízení on-line je na žalující straně. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily tyto e-mailové adresy: oficiální adresy společností uvedených v objednávce nebo smlouvě o dílo. Oznámení o zahájení rozhodčího řízení spolu s přístupovými údaji bude zasláno na korespondeční adresy společností uvedených v objednávce či smlouvě o dílo.

§ 16 Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné platební podmínky jsou platné od data vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto podmínky považují za 22všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží resp. služeb nabízených dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.

V Brně 1.1.2009

Tyto podmínky plně nahrazují předchozí znění.